Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Human Design Jan Groot
Amsterdam, 23 april 2022

1. Annulering
A. Annulering is mogelijk tot 48 uur vóór de aanvang van het uitvoeren van de overeengekomen dienst. In dit geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.
B. Bij annulering na het verlopen van dit termijn zal 50% van het bedrag dat ter uitwisseling was afgesproken en eventuele gemaakte kosten voor gereserveerde accommodatie in rekening worden gebracht. In aantoonbaar geval van overmacht door onvoorziene omstandigheden zullen enkel de kosten voor gereserveerde accommodatie in rekening worden gebracht.

2. Dienstuitvoering
A. Uitvoering van een dienst vindt plaats in overeenstemming met de opdrachtgever.
B. De kosten die worden gerekend voor de overeengekomen dienst zijn die zoals door Human Design Jan Groot vastgesteld en uiteengezet op de volgende webpagina: https://humandesignjangroot.nl/humandesign/.
C. Voor een dienst waar de kosten niet expliciet zijn vastgesteld, zullen Human Design Jan Groot en de opdrachtgever vóór de aanvang van de uitvoering van de dienst overeenkomen.
D. In het geval dat de kosten voor een dienst waarvan de kosten van te voren niet expliciet zijn vastgesteld op de genoemde webpagina en niet vooraf zijn overeengekomen, geldt het basisuurtarief (€100 per uur) en zal volgens dit tarief kosten in rekening worden gebracht.
E. Betaling vindt plaats vóór of uiterlijk twee weken na de uitvoering van de overeengekomen dienst.

3. Aansprakelijkheid
A. Human Design Jan Groot is niet aansprakelijk voor eventuele schade (fysiek, financieel, emotioneel, mentaal, materieel of enige andere vorm) die het gevolg zou kunnen zijn van de dienst, advies, of informatie verstrekt door Human Design Jan Groot in een consult of op de webpagina https://humandesignjangroot.nl.
C. Human Design is een wetenschap in ontwikkeling. De adviezen gegeven in een consult zijn een uitnodiging tot experiment en ontwikkeling. Er is daarom geenzins spraken van een gegarandeerd resultaat. Human Design Jan Groot werkt vanuit de overtuiging dat elke cliënt zelf in staat is om de door Human Design Jan Groot verstrekte informatie en adviezen met gezond verstand toe te passen in hun leven en verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen hiervan.

4. Eigendomsrecht
A. Alle tekst en fotografie op https://humandesignjangroot.nl behoort toe aan Human Design Jan Groot. Deze mogen niet worden gereproduceerd zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Human Design Jan Groot.
B. De inhoud van het consult en de opname ervan blijven rechtelijk toebehoren aan Human Design Jan Groot en dienen vertrouwelijk te worden behandeld en niet te worden afgegeven aan derden.

5. Privacy
A. Human Design Jan Groot zal alle gegevens die door de cliënt worden verstrekt enkel gebruiken voor de doeleinden waar die voor zijn gegeven.
B. De gesprekken gevoerd in consulten of in een voorbereidend gesprek zijn altijd volledig vertrouwelijk en zullen nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan het leveren van de overeengekomen dienst.
C. In het geval dat Human Design Jan Groot gegevens of ervaring deelt met derden, zal hier expliciet toestemming voor worden gevraagd aan de betreffende cliënt.